α-(1-2,3,4,6)-L-Fucosidase (Homo sapiens)

Price(USD):$260.00

       *Ask Promo Code:    
Equl SKU Product Name UOM Specification Price(USD) Add to Cart:
ME-FUCHS α-(1-2,3,4,6)-L-Fucosidase (Homo sapiens) EA 10 U at 25°C (~34 U at 37°C) $260.00  
Introduction:

High purity α-(1-2,3,4,6)-L-Fucosidase (Homo sapiens) for use in research, biochemical enzyme assays and in vitrodiagnostic analysis.

EC 3.2.1.51
CAZy Family: GH29
CAS: 9037-65-4

alpha-L-fucosidase; alpha-L-fucoside fucohydrolase

Recombinant. From Homo sapiens.
In 3.2 M ammonium sulphate.

Specific activity: 7 U/mg protein (on pNP-α-L-fucopyranoside) at pH 4.0 and 25oC; ~ 23 U/mg at 37oC; ~ 68 U/mg at 50oC.

Stability: > 2 years 4oC.

Related Documents
E-FUCHS_DATA.pdf:
m.catalog.equl.cn.pdf: